Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaNEJNOVĚJŠÍ LÉKÁRENSKÝ PODCAST
Ing. Daniel Horák

Ing. Daniel Horák: Chceme se v rámci Evropy bavit o problémech, které nás trápí a jak k nim jednotlivé země přistupují

Rozhovor s Ing. Danielem Horákem, předsedou představenstva Evropské federace lékárenských sítí, o 1. Mezinárodní konferenci o budoucnosti poskytování farmaceutické péče, která se konala v Praze.

…pro ty, kteří na informace nechtějí čekat!

apaOTÁZKA PRO…
V této části najdete rozhovory o lékárnách, lékárenství, medicíně a zdravotnictví vůbec s osobnostmi nejen našeho oboru, ale i zajímavými lidmi z oborů jiných. Rubrika pokračuje od roku 2008 v podcastové formě jako jedna ze součástí webu Lékárenský PODCAST.

Otázka pro: PharmDr. Davida Plačka aneb představujeme knihu Profily léčiv do kapsy

Vloženo: 10.07.2002, 00:00 | Čteno: 8152×

V červnu letošního roku vyšla kniha Profily léčiv do kapsy. Rádi bychom především lékárníkům tuto knihu i další aktivity jednoho z autorů - PharmDr. Davida Plačka představili.

Můžete představit Vaši knihu Profily léčiv do kapsy?

Spojit odpovědný výdej HVLP s potřebným rozsahem informací nebývá vždy nejsnazší záležitostí. Je pravda, že lékárník dnes disponuje vedle hlubokého odborného vzdělání v praxi ještě podpůrnými počítačovými programy, ty však bývají mnohdy značně obsáhlé a v poměrně rychlém spádu dispenzační práce nedovolují rychlou orientaci v nalezeném textu. Kromě toho musí lékárník informace o daném léku, formulované pro odborníka, umět transformovat do zjednodušené a zčásti i synonymně upravené podoby přístupné pacientovi z jakékoliv vrstvy veřejnosti. Prvním výrazným počinem v této oblasti byl zcela bezpochyby návrh českých autorů prof. Smečky a ing. Neuwirtha použít piktogramy také u léčiv.

První německé vydání Profilů léčiv do kapsy, které přineslo lékárenské odborné veřejnosti výběr 230 účinných látek určených k poradenské činnosti v lékárně, se objevilo na knižním trhu v roce 1999 a mělo obrovský úspěch - během několika málo měsíců touto příručkou disponovala takřka každá 4. lékárna. V roce 2001 bylo dokončeno 2. vydání - rozšířené o 40 nových látek a v současné době je v přípravě již 3. vydání, kontinuálně rozšiřované o nové poznatky a nové účinné látky.

Jako spoluautor německého i českého vydání (nejedná se o překlad německého vydání, ale o verzi, která obsahuje navíc řadu doplňků respektujících české odlišnosti) mohu konstatovat, že díky skutečnosti, že řada z nás - autorů jsme praktickými lékárníky, vycházeli jsme při výběru látek a následně i informací z vlastní zkušenosti. Vznikla tak příručka, která vhodně poslouží k okamžitému zodpovězení pacientova konkrétního dotazu při poskytování lékárenského poradenství. Obsah je sestaven dle nejfrekventovanějších účinných látek, může však být do jisté míry subjektivní a nemusí pak odpovídat zkušenostem všech dalších lékárníků. Správná interpretace odborné informace pacientovi týkající se především nežádoucích účinků léčiv musí být provedena velmi citlivě. V každém případě náleží Profily léčiv do rukou lékárníka, neboť jsou psány jemu srozumitelnou formou a on tak může vybrané části při zohlednění mnohotvárnosti situace vhodným způsobem použít. Je také důležité zdůraznit, že Profily léčiv jsou určeny pro informace pacientům.

Jak je kniha koncipována, je možno ji používat jako příručku pro lékárníky, která by měla/mohla být u táry jako např. Solutio?

Vlastníkům této publikace se tak dostává do rukou příručka, která může představovat základ jejich informačních aktivit při dispenzační práci anebo být vhodným doplňkem informací získaných z jiných zdrojů. V každém případě by měla sloužit jako nástroj sloužící k podpoře praktického uplatňování lékárenské péče v českých lékárnách. Jak je všeobecně známo, kontinuálním výzkumem a narůstajícími zkušenostmi podléhá oblast medicíny a farmacie neustálým změnám. Autoři v tomto duchu s velkou pečlivostí zpracovávali veškeré údaje několik let. Zejména pokud se jedná o aplikace, dávkování a nežádoucí účinky odpovídají tyto zcela exaktně nynější medicíně a farmacii.

Tato skutečnost však nezbavuje uživatele této knihy práva, povinnosti i vlastní zodpovědnosti přezkoušet preparát podle příbalových a odborných informací, pokud při poskytování lékárenského poradenství zjistí, že se zde zpracované údaje liší od údajů uvedených v příbalové informaci.

Pro české vydání je zpracováno celkem 248 účinných látek, struktura textu je jednotná v celé knize, každá účinná látka je na samostatné straně, text také kombinuje slovní znění s lékárenskými specifickými piktogramy. Informace psané tučnou kurzívou by měly být sděleny pacientovi zejména při prvním užití léku, popř. být jednou ze součástí poradenství.

Ostatní informace by měly sloužit lékárníkům k jištění kvality při lékárenském poradenství. Důležitá vysvětlení k práci s textem jsou uvedena v prvních kapitolách knihy, pro přehlednost je v zadní části zpracován rejstřík. U každé z účinných látek jsou přehledně zpracovány informace o aplikaci; dávkování (uváděné dávky se vztahují na dospělé osoby s normální hmotností a pokud není uvedeno jinak pro p.o. podání. Nebylo-li u účinné látky zjištěno jednoznačné dávkování, jsou pro přehlednost publikace uváděna doporučení pro řešení konkrétních obtíží); upozornění pro zacházení s léčivem; kontraindikace (vzhledem k tomu, že u léčiv vázaných na lékařský předpis, lékař již zvážil možná rizika preskripce, jsou zdůrazněna jen taková onemocnění popř. kontraindikace, jež by z pohledu autorů mohly mít význam pro praxi lékárníka a tedy i pro kvalitní a srozumitelné poradenství pro pacienta); nežádoucí účinky (uváděny jsou jen takové nežádoucí účinky, které může pacient zpozorovat sám na sobě, či je-li četnost jejich výskytu velmi pravděpodobná - více než v 10% případů, málo pravděpodobná - u 1-10 % případů nebo se vyskytují zřídka - méně než 1 % případů, avšak mají zvláštní význam - vedou např. k ukončení terapie); interakce (zdůrazněny jsou jen takové interakce, které jsou z pohledu autorů nejdůležitější a mohly by mít zvláštní význam pro každodenní praxi).
Svým názvem Profily léčiv do kapsy skutečně odpovídá formátu, takže může být takřka stále při ruce.

Vedle Vás je jako autor knihy uveden p. Joachim Framm, můžete představit i jeho?

Dr. Joachim Framm, praktický lékárník z Wismaru v SRN. K jeho osobě je třeba říci, že již bezmála čtvrt století nás dělí od chvíle, od které se datuje spolupráce dr. Framma s tehdejšími československými propagátory myšlenky nazývané dnes "lékárenská péče" - prof. Smečkou a ing. Neuwirthem.

V roce 1981 zřídil dr. Framm (za asistence prof. Smečky a ing. Neuwirtha) speciální místnost pro poskytování správné dispenzační praxe (do té doby v rozporu s názory řady expertů), v níž byly rozpracovány a vyzkoušeny intenzivní poradenské postupy. Po sjednocení Německa v roce 1990 provedl ve své lékárně potřebnou a rozsáhlou rekonstrukci. Poradenská místnost prošla také řadou úprav estetických i filozofických. Nevznikl však kosmetický koutek, ale místnost s primární snahou a úsilím o blaho pacienta - svou tradiční klasickou lékárnu přetvořil do podoby farmakoterapeutického informačního centra ve kterém již po řadu let úspěšně poskytuje svým klientům lékový servis. Tyto aktivity byly v nových podmínkách dále rozšiřovány do nových dimenzí (zejména farmacie orientovaná na pacienta). Po čase se dostavily i první úspěchy a začala být opětovně diskutována i tradiční práce lékárníka. Povolání lékárníka tak znovu rozvíjí svou novou perspektivu.

Poté, co se v roce 1991 výpočetní technika stala nutností při obhospodařování většího sortimentu preparátů, stala se také samozřejmostí v každodenních činnostech německých lékáren (téměř v každé lékárně v Německu je výkonný PC, více než 2/3 lékáren jsou napojeny na ABDA-informační systém, který se stal v lékárně vzhledem k přehršli informací o preparátech téměř nezbytným). Věrný základním myšlenkám, zvolil dr. Framm a jeho kolegové techniku ve službách rozhovorů s pacienty. Za podpory PC zpracovali nejdříve Poradenská doporučení vztažená na účinné látky, jež byly zpracovány za použití českých piktogramů a poté v září 1994 zavedl počítačem podporovanou, téměř automaticky ošetřovanou databázi stálých klientů (klientské karty, pacientovy lékové záznamy či databáze pacientů jsou běžné téměř ve 20% německých lékáren), jejichž podstatu tvoří mimo aplikační doporučení také strukturovaný průběh poradenství.

Co Vás vedlo k napsání této knihy?

Myšlenka připravit informační materiál specifický pro české podmínky lékárenské praxe výlučně na úrovni lékárník - pacient, který by nabízel jistý odborně obsahový standard, např. pro poradenství při prvním předepsání přípravku pacientovi.

Je podle Vás dispenzační činnost českých lékárníků srovnatelná s kolegy v zahraničí? Mohla by se v něčem zlepšit?

Samozřejmě. Systém pregraduální, postgraduální i kontinuální výchovy českých farmaceutů je na velmi vysoké úrovni. To je ovšem jen začátek celého procesu. Péče o pacienta představuje komplexní proces a tak i správná dispenzační praxe neznamená aktivitu jenom zainteresovaného jedince, ale celého profesionálního týmu v lékárně. A v tomto bodě spatřuji právě hlavní úskalí a odlišnost mezi dispenzační prací u nás a ve světě. Kritiku ovšem nelze vztáhnout obecně a celoplošně, existuje řada charismatických kolegů, kterým se podařilo zdravě motivovat svůj tým, ale není tomu tak vždy. Druhým významným úskalím českých firem (a lékárny nevyjímaje), které cítím velmi intenzivně, je chybějící loajalita zaměstnance vůči zaměstnavateli a z toho samozřejmě plynoucí důsledky pro finální produkt nebo chcete-li pro celý dispenzační ceremoniál. Při troše sebekritiky nalezne každý z nás v sobě kousek čehokoli, co by se jistě dalo vylepšit.

Jsou známé Vaše zahraniční zkušenosti, můžete říci, jakým směrem jde vývoj v našem oboru? Mám na mysli změny v dispenzaci či chování k pacientům apod.

S dalším předvídatelným ač těžko odhadnutelným vývojem v oblasti výpočetní a telekomunikační techniky či genové terapie lze očekávat masivní ovlivnění všech druhů lidské činnosti, lékárenství nevyjímaje.

Podle vědecko-výzkumných prací renomovaných institucí a podle představ vrcholových farmaceutických organizací lze budoucnost lékárenství spatřovat v programu zvaném farmaceutická péče (pharmaceutical care) nebo v českých podmínkách spíše lékárenská péče. Smyslem, cílem a náplní lékárenské péče je posunout dopředu obsah i formu lékárenství a prostřednictvím lékárenské péče pak nabídnout nemocné veřejnosti větší účinnost, vyšší bezpečnost a komfort v oblasti farmakoterapie. Jde vlastně o vývoj od lékárny jakožto malovýrobního zařízení, přes lékárnu chápanou jako distribuční jednotka, až po lékárnu pojatou jako farmakoterapeutické informačně-konzultační centrum.

V oblasti výdeje léků na předpis i bez předpisu představuje respektování zásad lékárenské péče vedle vlastního výdeje daného léku současné poskytnutí všech potřebných údajů vedoucích k optimalizaci lékové terapie, k maximalizaci compliance a k minimalizaci finančních nákladů. Praxí i Smečkovou teorií informačního potenciálu bylo zjištěno, že ústní sdělení informace by měla být rozšířena individuálním písemným materiálem určeným přímo pacientovi, což v budoucnu jistě lékárenské aplikace na bázi Profilů léčiv umožní.

Reálně předpokládám posílení role lékárníka jako profesionálního poradce v oblasti farmakoterapie, její individualizace a racionalizace samoléčení, což bude jistě vyžadovat významné posílení nároků na vědomosti farmaceutů v oblasti farmakologie, klinické farmakologie, farmakoterapie, etiky, psychologie, legislativy a dalších důležitých oborů.

Předpokládám zintenzivnění spolupráce firem zabývajících se vývojem lékárenského softwaru s farmaceuty a začlenění do vývojových týmů, aby byl, stejně jako je tomu v zemích EU připraven kvalitní, účelný a snadno ovladatelný software s řadou informačních modulů snadno na dálku aktualizovatelných, které budou mimo běžnou rutinní ekonomickou agendu informovat dispendujícího lékárníka např. o tom, zda pacient užívá předepsaný přípravek poprvé, či se jedná o dlouhodobou medikaci; test compliance přímo v době výdeje přípravku; na různých úrovních se automaticky prozkoušejí interakce nebo automatická zkouška, zda při předepisování byly brány v potaz kontraindikace (např. diabetes či věk pacienta). V budoucnu se vytvoří jistě dokonalejší lékové záznamy s grafickým náhledem v příslušném časovém období jako účinná a účelná technická pomoc pro angažované, intenzivní poradenství. S propojením celého datového systému via Internet se otvírá další horizont, což je jistě také určitou cestou vývoje. Každý jednotlivý krok znamená příspěvek k úspěšné a spolehlivé terapii a jeví se stále zřetelněji jako neodmyslitelný nástroj, který se osvědčuje i v konkurenčním boji.

Připravuje např. VFU v Brně nějaký projekt na podporu či rozšíření služeb farmaceutické péče v lékárnách? Z nedávné ankety mezi lékárníky-majiteli vyplynulo zjištění případné podpory tomuto projektu.

V současné době začíná v zemích EU vycházet ediční řada publikací určených odborné lékárenské veřejnosti pro oblast lékárenské péče. Díky začlenění FaF VFU Brno do organizace PCNE tak budeme mít mj. možnost podílet se na přípravě standardů pro jednotlivé postupy při poskytování lékárenské péče (diabetes, hypertenze, astma, hormonální substituční terapie, kontracepce, gerontofarmakologie aj.). Příprava kvalitních guidelines je velmi náročný proces sumarizace všech dostupných materiálů z řady zdrojů. Jednou z činností týmu pracovníků Ústavu aplikované farmacie FaF VFU Brno je práce na obdobných manuálech určených pro lékárníky v ČR, kteří hodlají poskytovat lékárenskou péči v duchu monitoringu terapie. Tato kniha je součástí již zmíněného náročného procesu a věřím, že v blízké budoucnosti budeme moci prezentovat materiály, které budou v rámci dalších seminárních, ročníkových či diplomových prací zapracovávány do komplexních manuálů určených právě lékárníkům pro poskytování farmaceutického servisu v lékárně.

Jak v současné době obě farmaceutické fakulty připravují studenty na praxi v tomto směru? Došlo k nějakým změnám oproti minulým létům?

V závěru minulého roku došlo na obou našich fakultách k reakreditaci magisterského studijního programu farmacie, které předcházely změny v curriculu studia farmacie na obou fakultách, do něhož byly implementovány nové povinné i volitelné předměty, které jistě nemalou měrou ovlivní výsledný profil absolventů. Sama akreditace a následné schůzky vedení obou fakult s odpovědnými komisaři z EU, kteří se vyjadřovali ke stávajícímu curriculu studia farmacie u nás, znamenaly významné bilancování nad stávajícím stavem a perspektivami budoucího vývoje. Významnou změnou v organizaci praxí studentů během studia bude zcela bezpochyby zavedení šestiměsíční praxe mezi čtvrtým a pátým rokem studia, tak jak to vyžaduje směrnice EU. Osobně bych byl velmi rád, kdyby mohlo častěji docházet k setkávání subjektů zainteresovaných do tvorby koncepce lékárenství v České republice. Mám na mysli jednak zintenzivnění kontaktů mezi představenstvem České lékárnické komory (jako zadavatele a konkretizátora požadavků rozsahu znalostí absolventů studia farmacie pro lékárenskou praxi), vedením obou našich farmaceutických fakult (pro účelnou aplikaci těchto podmínek do curricula studia farmacie v ČR) a zástupci IPVZ a IDPVZ (pro synchronizaci požadavků praxe při kontinuálním vzdělávání), aby bylo prolomeno informační embargo, které ve svém důsledku vede k názorové i profesní nehomogenitě.

Jaký vliv na dispenzaci a přístup k pacientům v lékárnách, podle Vás, bude mít vstup naší republiky do EU?

V listopadu 1994 začala např. německá ABDA (dala by se svou filozofií a náplní práce přirovnat k u nás již bohužel neexistujícímu Lékárenskému rozvojovému středisku) prosazovat lékárenskou péči na bázi správné dispenzační praxe, v níž byla zejména obsažena změna myšlenkových postupů a vlastních činností lékárníka. Správná dispenzační praxe byla proklamována nejen v Německu, ale i ve většině zemí EU a ve značné míře vychází z idejí tzv. intenzivní dispenzační činnosti, kterou formuloval prof. Smečka téměř před 20 lety.

Správnou dispenzační praxí a farmaceutickým poradenstvím se nové generaci lékárníků evropského formátu otvírá celá řada perspektiv. Avšak jen konsekventním vedením, a cíleným směřováním svého povolání k pacientovi, může nalézt reálné uplatnění v široké praxi.

Chystají se např. také nějaké kurzy či semináře o správné dispenzační praxi (nebo farmaceutické péči) pro lékárníky?

Ano. Osobně již delší dobu spolupracuji s privátními i státními subjekty, které pořádají celkem pravidelně kurzy a semináře s touto problematikou. Výraznější posílení této aktivity očekávám po dostavbě Fakultní lékárny v areálu Veterinární a farmaceutické univerzity. V dubnu podal realizační tým pod mým vedením grant do Fondu rozvoje vysokých škol na rok 2003 v celkové výši takřka 3 mil. Kč. Pokud bychom tyto finanční prostředky získali, mohl by přímo v prostorách Fakultní lékárny vzniknout speciální ateliér pro praktickou výuku správné dispenzační praxe a marketingu v lékárenství, který by byl dostupný jak studentům magisterského studijního programu farmacie, tak i účastníkům předatestačního řízení či zájemcům v rámci kontinuálního vzdělávání.

Co byste doporučil pacientům a návštěvníkům lékáren z pohledu farmaceutické péče?

Drobná setkání a rozhovory, partnerský přístup, péče o pacienty, otevřenost komunikačního mostu mezi pacientem a lékárníkem mohou být krůčky na cestě ke správné dispenzační činnosti, jejíž podstatu vyjádřil trojúhelníkem empatie, odborných znalostí a entusiasmu, v jehož středu se nachází pacient. Vycházeje ze získaných zkušeností, věnuji se v současné době cca 30 pacientům, kteří každého čtvrt nebo půl roku přichází s konkrétním termínem ke mně do lékárny (některé navštěvuji také doma) a právě tyto intenzivní kontakty, kterým věnuji cca 20 a více minut, pokládám za obzvlášť důležité.

Z pohledu farmaceutické péče bych rád všem pacientům a návštěvníkům lékáren doporučil, aby se odhodlali začít hledat a nalezli svého "rodinného" lékárníka, kterému by se mohli bez skrupulí svěřit a nechali si od něj poradit ve všech otázkách a pochybnostech, které vyvstanou během farmakoterapie či samoléčení.

Děkuji za rozhovor.

(Rozhovor vedl: Mgr. Martin Dočkal)
apaPODCAST

Podcastový tip

Ing. Ladislav Rudišar

Tématický týden - 40. výr...

Ing. Ladislav Rudišar

PharmDr. Ján Valjan

Konec bonusů za recepty n...

PharmDr. Ján Valjan

PharmDr. Stanislav Havlíček

Změna DPH u léčiv jednozn...

PharmDr. Stanislav Havlíč...

Mgr. Jakub Dvořáček, MHA

Mgr. Jakub Dvořáček, MHA:...

Mgr. Jakub Dvořáček, MHA...

Doc. RNDr. PhMr. Václav Rusek, CSc.

Prof. RNDr. PhMr. Vladimí...

Doc. RNDr. PhMr. Václav R...

10. Noc muzeí v Českém farmaceutickém muzeu v Kuksu

10. Noc muzeí v Českém fa...

10. Noc muzeí v Českém fa...

Mgr. Aleš Krebs, Ph.D., lékárníci z regionů

Nevybírání regulačních po...

Mgr. Aleš Krebs, Ph.D., l...

PharmDr. Lenka Doležalová

Příprava chemoterapie pro...

PharmDr. Lenka Doležalová...

Ing. Jarmila Pirnerová

Tématický týden - 40. výr...

Ing. Jarmila Pirnerová

PharmDr. Marie Loučková

Diplomovaný farmaceutický...

PharmDr. Marie LoučkováISSN 1214-0252 | Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace.