Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaNEJNOVĚJŠÍ LÉKÁRENSKÝ PODCAST
Ing. Daniel Horák

Ing. Daniel Horák: Chceme se v rámci Evropy bavit o problémech, které nás trápí a jak k nim jednotlivé země přistupují

Rozhovor s Ing. Danielem Horákem, předsedou představenstva Evropské federace lékárenských sítí, o 1. Mezinárodní konferenci o budoucnosti poskytování farmaceutické péče, která se konala v Praze.

…o lékárenství víme vše!®

apaOTÁZKA PRO…
V této části najdete rozhovory o lékárnách, lékárenství, medicíně a zdravotnictví vůbec s osobnostmi nejen našeho oboru, ale i zajímavými lidmi z oborů jiných. Rubrika pokračuje od roku 2008 v podcastové formě jako jedna ze součástí webu Lékárenský PODCAST.

Otázka pro: Prof. RNDr. Václava Suchého, DrSc. - rektora VFU Brno

Vloženo: 01.12.2001, 00:00 | Čteno: 7773×

Připomínáme si 10. výročí znovuobnovení Farmaceutické fakulty v Brně. Je tedy nabíledni zeptat se člověka více než povolaného, Prof. RNDr. Václava Suchého, DrSc., současného rektora VFU v Brně, na několik otázek. Jsme velmi rádi, že si pro náš server udělal čas a na otázky nám odpověděl.

Jak hodnotíte uplynulých 10 let farmaceutické fakulty, během kterých jste byl většinu času ve funkci děkana?

Prvních deset let obnovené farmaceutické fakulty bylo obdobím budování a stabilizace v rámci Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. Významným mezníkem bylo zprovoznění nového pavilonu farmacie v r. 1996, ve kterém jsou umístěny tři ústavy, centrální laboratoře, posluchárna pro 200 osob, seminární místnosti a dobudování dalších dvou ústavů v areálu univerzity. Za nejdůležitější pokládám získání řady zkušených vysokoškolských učitelů, kteří zabezpečili na požadované úrovni výuku, zahájili výzkum, stabilizovali personální skladbu jednotlivých pracovišť a konkrétními výsledky své dosavadní vědecké činnosti se zasloužili o akreditaci doktorských studijních programů a možnost konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem. Nemohu opomenout, že výuku v prvních dvou ročnících zabezpečovali a v rámci integrované výuky zabezpečují učitelé obou veterinárních fakult naší univerzity, nemalou měrou pomohli rovněž kolegové z bratislavské a hradecké farmaceutické fakulty a z lékařské a přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Jak vzpomínáte na začátky "staronové" fakulty? Bylo podnebí pro vznik samostatné obnovené fakulty příznivé, nebo vládla spíše skepse?

Vaše otázka mě zaskočila. Zatím nevzpomínám, spíše hledím před sebe. Přišel jsem na fakultu v roce 1993, kdy startoval již třetí ročník studia. Práce se zabezpečením praktické výuky, organizací fakulty a projekcí pavilonu bylo tolik, že na skepsi nebyl čas. Ostatně, přišel jsem budovat novou fakultu a to znamenalo tvořit a bojovat. Těšil mě každý sebemenší úspěch.

Co se Vám během Vašeho funkčního období děkana FAF obzvláště podařilo, na co jste hrdý?

Vyjádřím se poněkud skromněji. Mám radost z toho, že se mi podařilo získat pro spolupráci řadu vynikajících lidí, bez kterých by byla moje snaha marná. Mám radost z toho, že fakulta je funkční, že přispívá k výchově nové generace farmaceutů. Velkou radost mám ze studentů, kteří vedle studijních povinností najdou čas na vědeckou a odbornou činnost a práci v Unii studentů farmacie. Obdivem mě naplnila velkorysost pana Dr. Ing. Miroslava Protivy, DrSc., který věnoval fakultě bohatou knihovnu farmaceutických a chemických periodik a monografií, sloužících výuce i výzkumu.

Co byste naopak chtěl zlepšit?

Fakulta, to je živý organismus, který se neustále vyvíjí, je tedy stále co zlepšovat. Býti kouzelným dědečkem, tak bych okamžitě zlepšil věkovou a kvalifikační strukturu pracovníků fakulty. A pak zajistil dostupnost všech moderních přístrojů a metodik, aby učitelé i studenti byli vzděláni na nejvyšší úrovni.

Jak hodnotíte současnou úroveň a připravenost studentů na své povolání?

Úroveň a připravenost studentů na výkon povolání úzce souvisí s jejich studijní aktivitou a úsilím se vzdělat. Převážná většina našich absolventů je na vysoké vzdělanostní úrovni a domnívám se, že jsou dobře připraveni vykonávat své povolání. Učitelé fakulty se snaží zprostředkovat svým studentům přístup k nejnovějším poznatkům jednotlivých farmaceutických a do farmacie pronikajících oborů. Všichni, kteří studium farmacie ukončili vědí, že to není studium lehké. A rozhodně nekončí promocí. Takže farmaceuti se musí ve svém povolání učit celý život. Jinak ale Vaše otázka je spíše pro terén, kde se naši absolventi uplatňují. Ohlasy, které mám k dispozici, jsou zatím pozitivní.

Jak je fakulta hodnocena "navenek", např. ve srovnání s hradeckou?

Na tuto otázku neumím odpovědět. Využiji toto místo k tomu, abych poděkoval řadě učitelů hradecké fakulty za nezištnou pomoc v našich začátcích a za trvající kvalitní spolupráci. Stejné poděkování patří kolegům bratislavské fakulty.

Jaké možnosti praxe v zahraničí může fakulta v Brně svým studentům nabídnout?

Praxe v zahraničí nejsou ještě na požadované úrovni. Příčiny jsou lingvistické i finanční. Zahraniční praxe studentů se zatím realizovaly v Rakousku, v Německu a na Slovensku.

Existují v Brně také výměny (studentské, vědecké...)? Kolik v současnosti studuje v Brně zahraničních studentů (příp. odkud)?

Výměny studentů a učitelů se realizují na základě mezinárodních programů Socrates, Erasmus aj. Pokud je mi známo, studuje na FaF více než 20 zahraničních studentů, převážně ze Slovenska, dále z Kolumbie, Venezuely, Maroka a Sýrie.

Jaké máte ve funkci rektora nejbližší plány v souvislosti s farmaceutickou fakultou? Resp. "vzpomenete si ještě"?

Nelze zapomenout. Plány dalšího rozvoje FaF jsou součástí rozvojového záměru univerzity, který byl odsouhlasen MŠMT ČR. Využívám každou příležitost k tomu, abych je uváděl v život. Jde o systematický růst kvalifikace akademických pracovníků, dále pak o budování fakultní lékárny, počítačové laboratoře, rozšíření knihovny a rekonstrukci objektu, ve kterém budou nové laboratoře.

Jak osobně hodnotíte úroveň současných lékáren a lékárníků? Zůstalo ještě u "apatykařiny", nebo je již znatelný vliv komerčně-obchodních aktivit?

Úroveň současných lékáren nemohu hodnotit, protože jich znám příliš málo. Ty co znám, jsou kvalitní, jejich majitelé je vybudovali k obrazu svému. Úroveň lékárníků z odborné stránky pokládám za velmi dobrou. Kladně hodnotím snahu stavovských organizací, regionálních spolků i jednotlivců o organizaci a zabezpečení celoživotního vzdělávání, které pokládám za nezastupitelné. Ovšem nepřiznat vliv komerčně-obchodních aktivit by bylo farizejské. Pokud se jejich výsledek promítá do permanentního růstu úrovně poskytovaných služeb, nenamítám. "Apatykařinu" je třeba co nejrychleji vyměnit za lékárenskou péči se vším všudy, co k ní patří. A svou profesi brát jako poslání, dělat ji s entuziasmem a láskou.

Doporučil byste v současnosti studium farmacie?

Doporučuji studium farmacie všem, kteří mají zájem proniknout hlouběji do podstaty vzniku a použití léků, s cílem uplatnit získané vědomosti v některém odvětví farmacie či jiné součásti zdravotnictví.

Děkuji za rozhovor.

(Rozhovor vedl: Mgr. Martin Dočkal)
apaPODCAST

Podcastový tip

Živý záznam akce

1. Tématický den - Den lé...

Živý záznam akce

27. Lékárnické dny v Plzni

27. Lékárnické dny v Plzn...

27. Lékárnické dny v Plzn...

Doc. RNDr. Marie Pospíšilová, CSc.

Tématický týden - 40. výr...

Doc. RNDr. Marie Pospíšil...

Ing. Štefan Mesároš, Ph.D.

Změny ve slovenské lékové...

Ing. Štefan Mesároš, Ph.D...

Doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.

Slovenka roku 2012, aneb ...

Doc. RNDr. Magdaléna Fulm...

PharmDr. Jiří Skalický, Ph.D.

Řešení reexportů zvýšením...

PharmDr. Jiří Skalický, P...

Mgr. Michaela Veselá

Student Exchange Programm...

Mgr. Michaela Veselá

PharmDr. Zuzana Baťová, Ph.D.

Kontrolní činnost, (ne)sp...

PharmDr. Zuzana Baťová, P...

PharmDr. Ján Valjan

Řízená péče a postavení z...

PharmDr. Ján Valjan

Doc. RNDr. PhMr. Václav Rusek, CSc.

Rozvoj lékáren v 17. stol...

Doc. RNDr. PhMr. Václav R...ISSN 1214-0252 | Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace.