Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaPODCASTOVÝ TIP
Johan Wallér

Johan Wallér: Ve Švédsku není hlavní změnou re-regulace trhu, ale to, že pacienti stále více nakupují online, na to lékárníci reagují

Exkluzivní rozhovor s Johanem Wallérem, výkonným ředitelem Švédské asociace lékáren. Exclusive interview with Johan Wallér, CEO of the Swedish Pharmacy Association.

…farmazpravodajství pro profesionály!

apaOTÁZKA PRO…
V této části najdete rozhovory o lékárnách, lékárenství, medicíně a zdravotnictví vůbec s osobnostmi nejen našeho oboru, ale i zajímavými lidmi z oborů jiných. Rubrika pokračuje od roku 2008 v podcastové formě jako jedna ze součástí webu Lékárenský PODCAST.

Otázka pro: Ing. Martina Štěpku - ředitele obchodu Factoringu České spořitelny, a.s.

Vloženo: 22.11.2006, 18:28 | Čteno: 11070×
Již před několika měsíci redakce našeho portálu oslovila Ing. Štěpku ohledně zcela nového speciálně pro lékárníky připravovaného finančního produktu Pharma factoring. Díky uvolnění tzv. úhradové vyhlášky a limitů pro lékaře se totiž dal očekávat koncem druhého pololetí 2006 opětný stav deficitu financí ve zdravotnictví, který pocítí lékárny, zejména ty menší. Ty se totiž již delší dobu potýkají se špatným cash-flow díky naprosto nepředvídatelným platbám od zdravotních pojišťoven. Na finančním trhu sice existují již nějakou dobu různé produkty, které však nejsou pro konkrétní podmínky provozu lékáren uzpůsobeny. V podstatě se stále jedná o více či méně výhodný, avšak stále jen úvěr. Factoring je tak pro větší část lékárnické obce zcela novým pojmem a tak k celé problematice může být přistupováno s určitou obavou z neznáma. Nicméně předpokládáme, že zejména poté, co si tato cílová skupina uvědomí, že tímto finančním nástrojem se zbaví vleklých problémů a otevřou se jí nové možnosti investování, se tato možnost stane pro lékárníky více než zajímavou. Jelikož v současné době již začínají probíhat presentační akce na okresních úrovních ČLeK a GML s cílem vysvětlit principy factoringu a jeho uplatnění, rozhodli jsme se přinést ucelený rozhovor věnující se zmíněné problematice.

V současné době existuje pro lékárníky v podstatě jen možnost různě upraveného úvěru. Ve světě se však již pro podobný typ podnikání/ živnosti používá jiná, podle našeho názoru, vhodnější forma - factoring, je to tak?
Ano můžeme potvrdit, že factoring jako alternativní forma vůči úvěru v sobě zahrnuje celý balík služeb které poptávají společnosti řešící problematiku včasných plateb od odběratelů. Jedná se především o servis zajišťující péči o pohledávky s upomínáním odběratele, zajištění inkasa, profinancování před splatností a v některých případech i zajištění rizika neplacení odběratele. V rámci této posledně zmiňované funkce jde pak o odprodej pohledávky, kde pro lékárnu toto nepředstavuje úvěrové zatížení, které by v budoucnu musela, v případě nezaplacení zdravotní pojišťovnou, vracet.

Přicházíte, jak uvádíte, s uceleným konceptem produktu speciálně uzpůsobeného pro lékárníky. To tu opravdu dosud chybí. Proč pro lékárny, v čem je odlišný?
Vycházíme z analýzy stávajícího režimu mezi lékárnami a zdravotními pojišťovnami. Lékárny mají své závazky, kterými jsou vázány vůči svým dodavatelům, zaměstnancům, státní správě atd. Zdravotnictví v rámci současně nastaveného finančního režimu a výběru zdravotního pojištění se potýká s problémem dodržování platebních závazků. Pharma factoring je, podle nás, řešením pro obě strany. Lékárna získává při vystavení faktury prakticky okamžitě finanční prostředky, které při jejich efektivním využití lékárně přinášejí nezávislost a možnost soustředit se na podstatu své činnosti.

Proč skupina ČS? Má na to vliv i partnerství ČS a ČLeK?
Ano mohu potvrdit, že ČS jako generální partner ČLeK má velký zájem na nalezení optimálních forem spolupráce a podpory pro členy. Zároveň lze konstatovat, že partnerství mezi ČS a ČLeK má již několikaletou tradici, což se potvrdilo i prezentací nabídky služeb včetně samostatného bloku k factoringu na XVI. Sjezdu delegátů ČLeK dne 3. - 4.11.2006 v Benešově.

Jak factoring funguje ve světě?
Na základě zkušeností z nadnárodní sítě FCI sdružující factoringové společnosti z 60 zemí světa, které je Factoring ČS členem, můžeme potvrdit, že factoring je relativně frekventovaný produkt především pro oblast malých a středních podniků, kam lze lékárny bezpochyby zařadit. Vždy se jedná o službu, která klientovi přináší o něco více než jen financování.

Funguje podobný produkt již někde ve světě?
V zahraničí (Anglie, USA) přímo existují specializované factoringové společnosti, které se cíleně věnují financovaní jednotlivých sektorů, kde např. zdravotnictví je jedním z nich.

Proč odborníci považují factoring za vhodnou formu financování malých a středních firem např. právě lékáren?
Vychází to především z poznání, že tyto společnosti jsou nejcitlivější na výkyvy v platební morálce odběratelů. Navíc správa pohledávek a jejich vymáhání samotným klientem představuje činnost, která klienta odvádí od toho, co umí nejlépe. Tj. od jeho podnikatelské činnosti a navíc mu navyšuje náklady s tím spojené. Factoring je rovněž z pohledu přizpůsobivosti reality tržeb a výše financování brán jako velice výhodný produkt. Při nárůstu tržeb automaticky dochází k nárůstu financování a tím pádem nárůst závazků je kompenzován získanými prostředky od Factora.

V čem jsou tedy zásadní přínosy pro lékárníky?
Jak jsem již výše uvedl, jde především o formu služby s přidanou hodnotou a ne pouze poskytnutí peněz na nějakou dobu. Při plnohodnotné formě factoringu s nejvyšší přidanou hodnotou jde o úplnou jistotu inkasa, kde se pak jedná o formu bezregresní factoringové spolupráce. V tomto případě dáváme lékárně jistotu plné úhrady nesporných pohledávek ve smluvně dohodnutém termínu a factoringová firma - Factoring ČS - přebírá riziko nezaplacení. Pro klienta to představuje jistotu, že v případě nezaplacení odběratelem, nebude vyzván k úhradě poskytnutých prostředků.

Klasická otázka - co to bude lékárníky stát? Již nyní nabízí např. postupování pohledávek většina distribučních společností a to za 0 % poplatků?
Je pravda, že v některých případech dochází k formám plnění svých závazků odprodejem pohledávek za diskont (snížení ceny). V těchto případech je však zapotřebí, aby prodávající byl obezřetný vzhledem ke skutečnosti, že rozdíl oproti nominální hodnotě pohledávky nemusí být následně finančním úřadem uznán jako daňově uznatelný náklad.
V některých případech je pravda, že poplatek je 0 %, ale tato forma plnění (postoupení pohledávky) může zavádět přirážky ke standardním cenám v sazebníku a konečná cena se tak projeví výrazným zvýšením vstupních nákladů, v konečném důsledku značnou závislostí na dodavateli.
V případě poskytnutí prostředků od Factora lékárna získává samostatnost v rozhodování, jakým způsobem prostředky využít a od koho a kdy nakoupit. Je pak třeba počítat, že samostatnost něco stojí.

Je to možná obrana proti nevyzpytatelné politice MZ, kdy systémové neřešení problémů způsobuje problémy těm, kteří chtějí nabízet kvalitní služby, ale díky nepředvídatelným platbám zdravotních pojišťoven toto není možné?
V současné době žijeme v tržním prostředí, které může být vždy deformováno určitými vlivy (legislativní, monopolní) a ten, kdo se dobře zorientuje a najde včas správné řešení, dokáže v konečném důsledku ze situace získat. V případě lékáren jde dle našeho názoru především o využití potenciálu např. ze získaných záloh na platby vůči dodavatelům, kde je možnost skont za rychlejší platby.

Faktem je, že mnozí lékárníci se právem obávají "výhodných" finančních služeb mnohých společností, avšak společnost z rodiny ČS potažmo Erste Bank je asi trochu něco jiného...
Mohu potvrdit, že členství ve skupině ERSTE Group je jistotou, což je zřejmé z výsledků České spořitelny a její péče o účty převážné většiny české populace a takřka 175000 firemních klientů. Jako skupina ERSTE Group můžeme potvrdit, že nejsme společnost, která by "kupčila" s pohledávkami, jak se v některých případech stává. Naše kroky jsou smluvně ošetřeny se všemi smluvními stranami na právní rovině. U nás získávají klienti serióznost.

Když Vás tak poslouchám, myslím, že toto by mohla být cesta i pro prosazování dalších, těch opravdu lékárenských odborných služeb - lékárník by měl jistotu finančního toku, o který by se více či méně dle zvoleného typu factoringu, nemusel starat a mohl se tak věnovat své profesi ve větší míře?
To je přesně náš záměr, aby každý dělal to, co umí nejlépe.

Jak a kde se lékárníci o tomto produktu mohou více dozvědět a podrobně se s ním seznámit? Jistě by nebylo od věci uspořádat specializované semináře např. v jednotlivých krajských městech či alespoň v Praze a Brně?
Se semináři a propagací Pharma factoringu určitě počítáme. Postup budeme koordinovat s Českou spořitelnou jako generálním partnerem ČLeK a našimi partnery.
Naše základní prezentace Pharma factoringu je přílohou materiálu ze XVI. Sjezdu delegátů ČLeK. Prezentace a akviziční kroky jsou v současné době již v běhu. Technickým zabezpečením projektu byly poveřeny firmy DOWER-D a Gaddi-Globe. Podrobnosti, včetně prezentace v PowerPointu, najdete na stránkách www.dower.cz. Dotazy směřujte na dower@dower.cz.

Počítáte i s užší spoluprací s představiteli ČLeK či GML?
Samozřejmě že ano. Nechceme však náš produkt prezentovat od shora, ale nejdříve bychom rádi poznali odezvu těch, pro které je Pharma factoring určen přímo, což jsou konkrétní lékárny.

Kdy se tedy vše spustí?
Naší prezentací na XVI. Sjezdu delegátů ČLeK můžeme říct, že došlo ke spuštění projektu a v současné době již vytipováváme první lékárny pro pilotní projekt. V případě zájmu některých z Vás se nebráníme na rozšíření tohoto seznamu. Lékárny v pilotním provozu, kde vzájemně budeme ladit spolupráci, následně budou zvýhodněny. Během krátké doby ověříme funkčnost a následně lze projekt spustit v plném rozsahu.

Děkuji za rozhovor.
(Rozhovor vedl: PharmDr. Martin Dočkal)
apaPODCAST

Podcastový tip

PharmDr. Ondrej Sukeľ

E-zdravotnictví, benchmar...

PharmDr. Ondrej Sukeľ

Ing. Jaromír Gajdáček, Ph.D.

Léková politika z pohledu...

Ing. Jaromír Gajdáček, Ph...

PharmDr. Lubomír Chudoba

Možnosti rozvinutí a využ...

PharmDr. Lubomír Chudoba

RNDr. Marek Petráš

Očkování proti klíšťové e...

RNDr. Marek Petráš

Helena Vanžurová

Možnosti studentských vým...

Helena Vanžurová

Mgr. Jaroslava Doležalová

Falešná léčiva

Mgr. Jaroslava Doležalová...

Dr. Emil Zörner

Generický trh léčiv v ČR ...

Dr. Emil Zörner

Helena Vaňkátová

Student Exchange Programm...

Helena Vaňkátová

Mgr. Filip Vrubel

E-preskripce, hlášení cen...

Mgr. Filip Vrubel

Ing. Mgr. Pavel Vajskebr

Záměry společnosti Česká ...

Ing. Mgr. Pavel Vajskebr

ISSN 1214-0252 | Copyright © 1999-2020, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace.