Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaNEJNOVĚJŠÍ LÉKÁRENSKÝ PODCAST
MUDr. Václav Jirků

MUDr. Václav Jirků: Pokud by se v Polsku třetina lékáren zavřela, nic by se nestalo, reforma měla přijít před deseti lety

První část rozhovoru s investičním ředitelem Penta Investments pro oblast zdravotnictví a retailu MUDr. Václavem Jirků o lékárenském trhu v Evropě, službách v lékárnách a online lékárenství.

…farmazpravodajství pro profesionály!

apaOTÁZKA PRO…
V této části najdete rozhovory o lékárnách, lékárenství, medicíně a zdravotnictví vůbec s osobnostmi nejen našeho oboru, ale i zajímavými lidmi z oborů jiných. Rubrika pokračuje od roku 2008 v podcastové formě jako jedna ze součástí webu Lékárenský PODCAST.

Otázka pro: Prof. MUDr. Jiřího Heřta, DrSc. - místopředsedu klubu skeptiků Sisyfos

Vloženo: 12.05.2004, 18:40 | Čteno: 14126×
Poměrně snadná ovlivnitelnost široké veřejnosti pomocí médií, víra v alternativní možnosti léčby a vaše četné dotazy na tuto problematiku nás vedly k oslovení osoby v tomto směru, podle našeho názoru, nadmíru povolané - prof. MUDr. Jiřího Heřta, DrSc., který se dlouhodobě snaží šířit a obhajovat poznatky současné vědy. Mj. vyučoval po jistou dobu předmět Rizika a možnosti alternativní medicíny na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni.

Pane profesore, spolek SISYFOS je spolkem skeptiků. Myslíte, že v současnosti je důvod ke skepticizmu?
Slovo skepticismus má několik různých významů. Slovo skepse pochází z řeckého skepsis ve významu hledání, nazírání, zkoumání. Skepticismus je tedy starý filozofický pohled, rozšířený už ve starém Řecku a Římě. V křesťanské Evropě sice na delší dobu než tisíc let zanikl, ale byl v moderní době oživen filozofy jako byl Descartes, Montaigne nebo Hume, a stal se základním přístupem moderní vědy. V běžném životě sice skepticismus znamená negativistický postoj, pochybování, nedůvěru, pocit marnosti, ale ve vědeckém světě je chápán ve svém původním smyslu, tedy dnes jako kritický racionalismus. Je to pozitivní přístup, znamenající, žádný názor nepřijímáme primárně jako správný a pravdivý, ale že ho podrobíme zkoumání, vědeckému ověřování. Skeptici jsou přesvědčeni, že tímto postupem lze dospět ke spolehlivému poznání skutečnosti. K tomuto modernímu skepticismu se hlásí jak náš Český klub skeptiků SISYFOS, tak i celosvětové skeptické hnutí.

Přibližte, prosím, důvody vzniku SISYFA a jeho současnou náplň, kolik má členů apod.
Český skeptický klub SISYFOS vznikl na jaře r. 1995 z podnětu několika racionálně myslících lidí, kteří byli znepokojeni šířením mylných, sporných, pavědeckých a iracionálních názorů téměř ve všech sférách naší společnosti. Jeho vznik nebyl překvapivý, vznikl zcela zákonitě jako reakce na dnešní společenskou situaci, podobně jako jinde ve světě. Šíření iracionality, mystiky, odmítání vědeckého přístupu, technické civilizace a víra v duchovno charakterizuje moderní společnost snad všude na světě. Už před 40 lety vznikla první skeptická společnost CSICOP v USA z iniciativy desítek vědců a filozofů, mezi nimi i několika nositelů Nobelových cen. Dnes je členem tohoto sdružení více než 50.000 osob. Významný je i jejich celosvětově rozšířený časopis Skeptical Inquirer a nakladatelství Prometheus Books, vydávající stovky vědeckých, vědecko-popularizačních a skeptických publikací. Silné skeptické organizace vznikly nejen téměř ve všech evropských zemích, ale i v Australii, východní Asii včetně Číny a Japonska a jinde.
Dnes má SISYFOS, který je členem CSICOPu a také evropské skeptické společnosti ECSO, 400 členů. Jeho hlavním cílem je šířit a obhajovat poznatky současné vědy, podporovat kritické, racionální myšlení, vychovávat k pochopení vědecké metody, ale také analyzovat pseudovědecké názory a sporné metody a vystupovat proti jejich propagaci ve společnosti. Snažíme se také o řádné informování veřejnosti o mylných názorech nebo podvodných výrobcích a chceme tak občany chránit před neúčinnými nebo nebezpečnými metodami alternativní medicíny a před finančními ztrátami, spojenými s nákupem nefunkčních přístrojů.

Jak se snažíte bojovat proti iracionalitám (vidíme je často i na příkladech některých "lékařských" služeb věhlasných léčitelů) a jak obhajujete poznatky současné vědy?
Slovo bojujeme zásadně nepoužíváme. Jde sice o boj, ale o boj slovem, argumentem, důkazem. Správný název pro naši aktivitu je diskutování, argumentování, vysvětlování, přesvědčování. Snažíme se vystupovat na všech možných frontách. Organizujeme přednášky, např. již 8. rokem cyklus Věda kontra iracionalita na půdě Čs. akademie věd v Praze, podobně v Brně, řadě jiných krajských měst i menších lokalitách. Nabídky témat, která naši členové jsou schopni přednést, uvádíme na našich internetových stránkách www.sisyfos.cz, kde se mohou čtenáři seznámit podrobně se všemi našimi dnešními i staršími aktivitami i naším programem a stanovami. Vydáváme pravidelně 4x ročně bulletin Zpravodaj SISYFOS, své příspěvky zasíláme do denního a periodického tisku, řada článků byla publikována i v odborném vědeckém tisku. Samozřejmostí je naše snaha šířit kritické názory i v rozhlase a televizi. Řada kritických programů na státní i soukromé televizi byla iniciována naším klubem. Vydali jsem i několik knižních publikací, např. dva sborníky Věda kontra iracionalita (nakl. Academia), dále knihy Alternativní medicína, možnosti a rizika (Kolektiv autorů, Grada), Homeopatie, antroposofie a clusterová medicína (Heřt J. a kol., nakl. Lidové noviny), v poslední roce Akupunktura - mýty a realita (Heřt J., Hnízdil J., Klener P., Galén), Utopený Archimedes (Mornstein V., nakl. V. Nosková) i několik knih beletristických (Kutílek M., Nosková V). Se svými analýzami a interpelacemi se obracíme i na státní instituce a vědecké organizace. Pokud jde o oblast medicíny, snažíme se uplatnit své názory na Ministerstvu zdravotnictví, v České lékařské komoře, Čs. lékařské společnosti J.E.Purkyně i u Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Čím si vysvětlujete poměrně velký rozvoj všech okultních věd, alternativní medicíny apod. po roce 1989?
Tento názor není zcela přesný. Některé okultní, paranormální názory a postupy se v naší republice zdárně rozvíjely už v dobách komunismu. Mám na mysli především psychotroniku a postoje protidarwinistické v biologii. V plné míře nás ale zasáhla tato vlna skutečně až v r. 1989. Tento jev je nutno vidět v souvislosti s celosvětovým vývojem. Vlna zájmu o duchovno, iracionalitu a mystiku se ve světě zdvihla už po polovině 20. století v souvislosti se vznikem hnutí New Age a později ve filozofické oblasti se zrodem postmodernismu. Typickými rysy tohoto celosvětového hnutí jsou negativismus, pluralismus, relativismus, holismus a výrazný antiscientismus. Z tohoto podhoubí potom vyrůstaly všech módní alternativní směry v kultuře, ekonomii, ekologii, kosmologii, fyzice, školství, v biologii a medicíně. Výčet těchto paravědeckých směrů by byl snad nekonečný a stejně dlouhý by byl výčet příčin, které k tomuto vývoji vedly. Uvedu jako ukázku namátkou jen několik příčinných faktorů tohoto vývoje: Filozofický antiscientismus, přetrvávání původního magického myšlení, nesrozumitelnost moderní vědy, domnělá i skutečná rizika technické civilizace, politický liberalismus, silný vliv médií a jejich teorie vyváženosti, vědecká nevzdělanost novinářů, malá aktivita vědců v šíření vědeckých poznatků a naopak agresivní propagace se strany propagátorů pavěd. V medicíně se navíc uplatňuje dnešní healthismus, touha po co nejdelším životě a absolutním zdraví, nadsazené sliby medicíny, existence nevyléčitelných chorob, konečnost lidského života, podvodné nabídky léčitelů, korumpovanost některých lékařů, alibistický přístup čelných lékařských organizací apod. A vzestup po r.1989 lze snadno vysvětlit novostí, módnosti dosud neznámých nebo nepovolených metod, reakcí na předchozí materialismus apod. Shrnuji, že jde o jev multifaktoriální, že však nejde o vývoj nezvratný, ale jen o jednu z mnoha dočasných vln zájmu o iracionalitu, kterými prošlo lidstvo ve své historii.

Často se vyskytuje též názor, že velký zájem, např. o homeopatii a další alternativní vědy je zapříčiněn samotnými lékaři, kteří se o pacienta v současnosti příliš nezajímají - souhlasíte? Homeopaté s s pacientem mnohdy dlouho rozpráví.
Zásadně nesouhlasím. Je to velice zjednodušující a zavádějící tvrzení léčitelů. Očerňování lékařů je jednoduchou, ale účinnost metodou, jak získat zájem pacientů o služby léčitelů. Především: medicína se tak rychle vyvíjí, jako nikdy před tím, a její terapeutické úspěchy ve všech oborech medicíny jsou obdivuhodné, před několika desítkami let netušené. Nikdy nebyla medicína v léčbě nemocí úspěšnější. Jisto je, že významnou roli v medicíně hraje technika a že chirurgové, radiologové a patologové s lidmi moc nerozmlouvají, Ale každý solidní (a těch je většina) obvodní lékař, internista nebo psychiatr věnuje svému pacientu dostatek času. A o pacienta se zajímají, vždyť dnešní kapitační systém nutí každého praktického lékaře, aby se o své pacienty staral a aby si je udržel. Jistěže je v medicíně, resp. ve zdravotnictví mnoho vážných problémů, ostatně jako všude na světě, vyplývajících primárně z napětí mezi ekonomickými možnostmi států a nároky veřejnosti na lékařské zabezpečení. Jisto také je, že jsou i lékaři méně dobří a pečliví, ale každý pacient má dnes možnost nají si lékaře lepšího. A to, že se léčitelé věnují pacientům více? Klasická lež. Léčitel Mikulášek a mnoho jiných nemluví s pacientem vůbec. Podívají se na zkumavku s močí, čarují nad pacientem s virgulí, přikládají ruce nebo ho léčí telepaticky na dálku a doporučí jeden z jejich několika málo placebových prostředků, aniž by byli schopni zjistit diagnózu. A inkasují, o to jde hlavně. Pokud jde o homeopaty, tak sice rozprávění o mysli, pocitech pacienta a o počasí dominuje v proklamované náplni jejich péče, ale na druhé straně, v praxi dnes používají především sofistikované počítačem vybavené Vollovy přístroje a počítačovou repertorizaci pro výběr homeopatik, homeopatika jsou prodávána bez receptů a rady homeopata volně přes pult v lékárnách a homeopaté francouzského typu podávají co největší počet homeopatik v největších dávkách, v principiálním rozporu s doporučením Hahnemanna. Účinek jedné vysokopotencované tabletky konstitučního léku měl trvat přece několik měsíců. Nikoli zájem pacienta, ale homeopatických firem je primární. Ty byly hnacím motorem náhlého zájmu o homeopatii po r. 1989.

Na co by pacienti v tomto smyslu měli dávat pozor (např. které okultní vědy jsou nyní aktuální apod.). Přece jen i my v lékárnách se často setkáváme např. s onkologickými pacienty, kde se různé pseudoléky uplatňují nejvíce a mají nejčastější úspěch na psychiku pacienta, který se nechá přemluvit k různým zázrakům.
Odpověď je jednoduchá: mezi metodami alternativní medicíny nelze rozlišovat, žádná nesplňuje požadavky na medicínu založenou na důkazech. Pacienti by se proto měli řídit jen a výhradně radou lékařů a měli by respektovat doporučenou terapii včetně životosprávy. Měli by všechny léčitele ignorovat, měli by ignorovat všechny reklamy v médiích, protože nejsou schopni posoudit, zda jde o preparát účinný nebo neúčinný. Neměli by důvěřovat ani lékařům, kteří nabízejí různé formy alternativní medicíny. Lékaři, který nabízí homeopatii, clusterovou medicínu, akupunkturu, biotroniku, kineziologii, enzymoterapii, Bachovu léčbu květinami, aromaterapii, Reiki metodu by se měl pacient vyhnout, právě tak jako by neměl vstupovat do ordinací různých soukromých Homeopatických klinik, center pro celostní medicínu apod. Pokud je pacient na pochybách o účinnosti alternativní léčebné metody léčby, měl by si prostudovat některou rozsáhlejší kritickou publikací o metodách alternativní medicíny, ať už českou nebo např. skvělou německou Die andere Medizin. A měl by se zamyslet nad uvedenými argumenty a utvořit si vlastní názor.

Které výrobky resp. metody alternativní medicíny nejčastěji řešíte? Máte úspěch např. v zákazu některých takovýchto výrobků?
V naší sekci pro alternativní medicínu jsme se zabývali postupně všemi u nás používanými metodami alternativní medicíny. V popředí zájmu byla nejprve homeopatie a clusterová medicína, což jsou zcela absurdní metody s nesmyslnými principy, které lze vyvrátit nesčetnými fyzikálními, biologickými i experimentálními argumenty. O akupunkturu jsme se zajímali především proto, že se u nás provozuje stále jen tzv. tradiční čínská forma akupunktury a že stále přetrvává ve veřejnosti neoprávněná víra v úspěšnost čínské medicíny. Moderní akupunktura, která se ovšem vzdala taoistické filozofie a představy o existenci energie čchi, bodů a meridiánů, a která je založena na reflexních principech, je u nás stále prakticky neznámá. Intenzivně jsme se zabývali i systémovou enzymoterapií, která sice může mít určitý efekt v omezených indikacích, ale která je u nás prosazována neuvěřitelně masivní, agresivní a zavádějící reklamou. V současné době jsme se kriticky vyjádřili i ke kineziologii, další nové rychle se s u nás prosazující metodě.
S požadavkem zakázat některé výrobky a přístroje, např. pro Volllovu elektroakupunkturu nebo přístroje založené na představě o účinnosti magnetismu jsme neuspěli. Jednak proto, že státní úřady neověřují účinnost, ale jen neškodnost takových výrobků a dále proto, že v liberální společnosti nelze zakázat prodej výrobků neúčinných, pokud není provázen klamavou reklamou. Naproti tomu se nám podařilo přesvědčit Čs. lékařskou společnost, aby odsoudila homepatii, clusterovou medicínu a Vollovu elektroakupunkturu jako metody neúčinné, odporující vědeckému poznání, a aby vyloučila ze svých řad příslušné odborné společnosti.

Můžete čtenářům Apatykáře přiblížit, co znamená cena Bludný Balvan?
Cenou Bludný Balvan, zlatý, stříbrný a bronzový odměňuje náš klub každoročně tři jednotlivce a tři organizace za nejlepší příspěvek k matení a ohlupování veřejnosti, tedy za šíření nesmyslných názorů, propagaci neúčinných metod a nebo prodej podvodných výrobků. Je to analogie podobných cen, předávaných v zahraničí autorům nejhorších filmů, nejslabších vědeckých prací apod.

Jaký předvídáte další vývoj v oblasti medicíny (z hlediska vlivu alternativní medicíny)
V současné době je u nás již situace stabilizována. Objevují se sice stále nové a nové metody, ale hlavně proto, aby nahradily metody zastaralé, vyšlé z módy, kterým už pacienti nevěří. Zájem o homeopatii např. zřetelně klesá, zejména v menších městech, a pokud vím, klesá i prodej homeopatik. Klasickou akupunkturu u nás neprovozuje téměř nikdo, je to totiž přece jen pracné a časově náročné. Šíří je ovšem Vollova elektroakupunktura a různé biorezonanční mtody, používající ultramoderní přístroje, spojené s počítačem jako Bicom, Vegatest, Biotron apod. Pacientům zřejmě vadí přetechnizovaná medicína, kdežto přetechnizovaným léčitelstvím jsou nadšeni.
Vzhledem k tomu, že současný svět směřuje k liberalismu, nepředpokládám, že by se v nejbližší budoucnosti kladly spontánnímu i organizovanému rozvoji a šíření alternativních léčebných metod nějaké překážky. Na druhé straně je vývoj medicíny a nových léčebných možnosti stále rychlejší a účinnost metod alternativní medicíny zůstává spolehlivě na nule (kromě placebového efektu, který ovšem provází jakoukoli, tedy i klasickou terapii a jakoukoli psychoterapii). Nepochybuji o tom, že to většina pacientů pozná. Přirozenou cestou by tedy mělo dojít k poklesu zájmu o tyto metody, jenže léčitelé jsou nesmírně vynalézaví a objeví jistě nové účinnější metody pro třetí tisíciletí, jisto je také, že se budou zvětšovat i jejich reklamní možnosti, že se lidé stále budou bát nemoci a smrti, že bude stále více obtíží psychických a psychosomatických a že pacienti budou mít ve vzkvétající společnosti stále víc peněz na to, aby pro jistotu zkusili vedle vědecké medicíny i prostředky alternativní. Takže soudím, že zájem pacientů i v nejbližší budoucnosti zůstane celkově na současné úrovni, ale že se bude modifikovat spektrum používaných metod alternativní medicíny.

Co byste závěrem popřál čtenářům?
Aby jim pánbůh zdravý selský rozum zachovati ráčil.

Děkuji za rozhovor.
(Rozhovor vedl: PharmDr. Martin Dočkal)
apaPODCAST

Podcastový tip

Doc. MUDr. Leoš Heger, CSc.

Lékárenství z pohledu min...

Doc. MUDr. Leoš Heger, CS...

Mgr. Irena Storová, MHA

Reklama na léčiva, média ...

Mgr. Irena Storová, MHA

PharmDr. Ondrej Sukeľ

Emergentní systém, změna ...

PharmDr. Ondrej Sukeľ

Mgr. Jakub Dvořáček

Paralelní obchod s léčivy...

Mgr. Jakub Dvořáček

Anna Janurová

Student Exchange Programm...

Anna Janurová

PharmDr. Stanislav Havlíček

20 let České lékárnické k...

PharmDr. Stanislav Havlíč...

Petra Jurczeková

Vítání prváků, burza učeb...

Petra Jurczeková

Mgr. Kornélia Chrapková

Práce lékárníka ve Velké ...

Mgr. Kornélia Chrapková

PharmDr. Ondrej Sukeľ

E-zdravotnictví, benchmar...

PharmDr. Ondrej Sukeľ

Helena Vanžurová

Studenti se představují.....

Helena Vanžurová

ISSN 1214-0252 | Copyright © 1999-2020, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace.